FACTUURVOORWAARDEN

Factuurvoorwaaden: Wood to Play

1. Al onze facturen zijn betaalbaar zonder korting te Mariaburg (Ekeren), 14 dagen na factuurdatum.

2. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 1,5 % per maand, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.

3. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 20 % met een minimum van 75 euro, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten, en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

4. Alle klachten dienen overgemaakt per aangetekend schrijven binnende acht dagen na levering.

5. Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

6. De goederen blijven eigendom van WOOD TO PLAY zolang de factuur niet werd betaald.

7. De ontwerpen van Wood to Play worden beschermd door het auteursrecht. De ontwerpen blijven eigendom van Wood to Play. Voor het kopëren en/of uitvoeren van deze ontwerpen moet toestemming worden verkregen van Wood to Play.

8. Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

9. Het rekeningnummer van Wood to Play is BE56 0688 9886 6388 bij Belfius. Wood to Play heeft geen andere rekeningen waarop betalingen worden aanvaard.